Skulle være ved at lov at det skulle være i hver kommunen
Hvad laver en borgerrådgiver

Borgerrådgiveren

Borgerrådgiverens opgave er at behandle klager over kommunens sagsbehandling og medvirke til, at der ydes en god borgerservice, hvor borgerne er i centrum.

 

Borgerrådgiveren skal dermed være med til at styrke dialogen mellem borgerne og kommunens administration. Borgerrådgiveren er ansat af Byrådet og er en rådgivnings- og klageinstans, som er uafhængig af kommunens administration.

Det kan Borgerrådgiveren

Borgerrådgiveren kan:

 • hjælpe dig med at finde ud af, hvor du skal henvende dig i kommunen med din sag og formidle kontakt til det relevante center
 • hjælpe dig med at undersøge, om der er mulighed for at mægle og løse sagen gennem et forlig
 • hjælpe dig med at forstå en afgørelse fra kommunen
 • vejlede om, hvor du kan klage, hvis du er utilfreds med kommunens afgørelse og eventuelt hjælpe med at formulere klagen
 • hjælpe med til at genskabe kontakt og dialog med kommunens administration, hvis der er opstået konflikter
 • behandle din klage over kommunens sagsbehandling, den personlige betjening eller den måde, som kommunens service udføres på
 • hjælpe med at give dine forslag til forbedring af kommunens sagsbehandling og borgerbetjening videre til dem, der kan tage sig af det

Det kan Borgerrådgiveren ikke

Borgerrådgiveren kan ikke:

 • behandle sager, der falder udenfor kommunens virksomhed, f.eks. forhold mellem private
 • ændre den afgørelse, som kommunen har truffet
 • behandle klager, der skal behandles i andre administrative klageinstanser
 • behandle klager over sager, som er indbragt for - eller man ønsker indbragt for - Ombudsmanden, de kommunale tilsynsmyndigheder eller domstolene
 • behandle klager over det serviceniveau, som byrådet har fastlagt
 • behandle klager vedrørende ansættelse i Høje-Taastrup Kommune
 • behandle sager, der er afsluttet for mere end et år siden

Dine persondata

De persondata om dig, som Borgerrådgivningen modtager fra dig eller andre, vil blive lagret uden adgang for andre end borgerrådgivningen og dig selv. Medmindre du udtrykkeligt siger nej, vil Borgerrådgivningen dog sende de nødvendige personoplysninger om dig til relevante områder af administrationen i Høje-Taastrup Kommune, for at kunne behandle din sag og svare på dine og Borgerrådgivningens spørgsmål.

 

Siger du nej til at give Borgerrådgivningen oplysningerne eller til at disse videregives, begrænser det Borgerrådgivningens muligheder for at få din sag tilstrækkeligt belyst, og dermed behandle sagen.

 

Ved oplysning om persondata har du ret til at

 • blive orienteret om indsamling af oplysninger om din person, når de behandles elektronisk
 • få indsigt i de oplysninger om din person, der behandles elektronisk
 • gøre indsigelse mod, at oplysningerne om din person behandles og videregives elektronisk
 • kræve berigtigelse, sletning eller blokering af oplysninger om din person, der er urigtige eller er behandlet elektronisk i strid med lovgivningen
 • tilbagekalde dit samtykke

Ovenstående er i henhold til lov om behandling af personoplysninger, lov nr. 429 af 31. maj 2000 med senere ændringer. Loven trådte i kraft den 1. juli 2000.

Opgaver for borgerrådgiveren

Borgerrådgiveren skal:

 • medvirke til at der ydes en god borgerservice, hvor borgeren er i centrum
 • hjælpe borgerne med at blive hørt i sager, hvor de synes, at kommunens behandling af dem og deres sag ikke er god nok
 • behandle klager over kommunens sagsbehandling, den personlige betjening eller kommunens måde at udføre praktiske opgaver på, fx pasning af børn, hjemmehjælp, undervisning m.v.
 • styrke dialogen mellem borgeren og administrationen og vurdere, om der er mulighed for at mægle og løse sagen gennem et forlig.
 • rådgive og vejlede borgerne, så det bliver lettere at henvende sig til kommunen.
 • medvirke til at kommunen lever op til de beslutninger om serviceniveauet, som politikerne har vedtaget
 • samarbejde med den øvrige administration om at kvalificere og skabe en øget respekt for kommunens afgørelser
 • rådgive byrådet, direktionen og medarbejderne om sagsbehandlingen og komme med forslag til forbedringer, hvor der viser sig et behov

Opgaver for borgerrådgiveren

Borgerrådgiveren skal:

 • medvirke til at der ydes en god borgerservice, hvor borgeren er i centrum
 • hjælpe borgerne med at blive hørt i sager, hvor de synes, at kommunens behandling af dem og deres sag ikke er god nok
 • behandle klager over kommunens sagsbehandling, den personlige betjening eller kommunens måde at udføre praktiske opgaver på, fx pasning af børn, hjemmehjælp, undervisning m.v.
 • styrke dialogen mellem borgeren og administrationen og vurdere, om der er mulighed for at mægle og løse sagen gennem et forlig.
 • rådgive og vejlede borgerne, så det bliver lettere at henvende sig til kommunen.
 • medvirke til at kommunen lever op til de beslutninger om serviceniveauet, som politikerne har vedtaget
 • samarbejde med den øvrige administration om at kvalificere og skabe en øget respekt for kommunens afgørelser
 • rådgive byrådet, direktionen og medarbejderne om sagsbehandlingen og komme med forslag til forbedringer, hvor der viser sig et behov

Gernerelle sagsbehandlingsfrister

På nogle områder er der dog fastsat tidsfrister i lovgivningen, som kommunen skal følge.

For at sikre at sagsbehandlingen foregår på et forsvarligt grundlag, kan det være nødvendigt at indhente yderlige oplysninger fra borgeren eller andre myndigheder/sagkyndige, før en sag kan blive færdigbehandlet. I disse tilfælde kan sagsbehandlingstiden blive forlænget.  

Hvad kan jeg som borger forvente, når jeg har en sag igang hos kommunen?

 • At sagen bliver behandlet så hurtigt som det er muligt under hensyntagen til, at sagen skal behandles på et forsvarligt grundlag.
 • At du får skriftlig besked, såfremt de generelle/lovbestemte sagsbehandlingsfrister ikke kan overholdes.
 • At afgørelser på sager bliver meddelt skriftligt.
 • At du sammen med afgørelsen modtager oplysninger om eventuelle ankemuligheder og tidsfrister

Det kan du forvente, når du henvender dig til os 

Vi vil give dig en oplevelse af god service, når du henvender dig til os. Derfor er det vigtigt, at du kender vores service og servicemål, så du ved, hvad du kan forvente af os.
 

Når du henvender dig til os, tager vi altid udgangspunkt i dig og din situation - ikke to mennesker er ens. Klar og venlig kommunikation er en forudsætning for god service.

 

Vi vil sikre en god dialog om serviceydelsen og sørge for, at du får klar information om dine rettigheder og det serviceniveau, kommunen tilbyder. Tilsvarende vil vi også gøre klart, om vi har nogle forventninger til dig i forhold til din konkrete sag.

 

Kerneydelsen er naturligvis båret af den faglige indsigt og viden, der skal være i orden, for at du kan få en korrekt sagsbehandling. Samtidig lægger vi vægt på, at du får en korrekt behandling i sager, hvor du måske havde ønsket et andet resultat af din henvendelse.

 

En kommune er en stor og kompleks organisation, der varetager mange forskellige serviceområder. God service er også, at vi - så vidt det er muligt - sikrer sammenhæng i den service, du modtager. Vi ønsker at give dig en helhedsorienteret behandling.

Øzlem Er 06.02.2021 23:27

Har Odense Kommune ikke en borgerrådgiver jeg vil klage over socialrådgiver i Odense Kommune

Inge 07.02.2021 13:43

Hvordan tænker du at jeg kan evt hjælpe dig ?

Qamar Farooq Ahmed 27.06.2013 12:13

Afsnittet 'Opgaver for borgerrådgiveren' er nævnt to gange. Venligst slet den ene af dem, så det kun står der én gang.

| Svar

Nyeste kommentarer

10.10 | 17:52

Der skal være noget dokumentation på det
Mvh inge green volder

10.10 | 16:58

Vil det være nok hvis man har et barn på 5 der er nonverbal og er i udredning for sjældent syndrom, at kunne få ledsagerkort?
Han har ingen diagnoser endnu.

16.07 | 14:24

Kære Karin
Hvis du Googler ledsagekort er det et ansøgningsskema du udfylder og husk at få diagnoserne med fra en læge.
Send det afvent
Mvh inge green volder

13.07 | 08:30

Jeg kan ikke se mig ud af, hvordan man får ledsagerkort til børn?