Standardside

Serviceloven

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1287

 

Afsnit I

 

Indledning

 

Kapitel 1

 

Formål og område

 

§ 1. Formålet med denne lov er

 

1) at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer,

 

2) at tilbyde en række almene serviceydelser, der også kan have et forebyggende sigte, og

 

3) at tilgodese behov, der følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

 

Stk. 2. Formålet med hjælpen efter denne lov er at fremme den enkeltes mulighed for at udvikle sig og for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten.

 

Stk. 3. Hjælpen efter denne lov bygger på den enkeltes ansvar for sig selv og sin familie og på den enkeltes ansvar for at udvikle sig og udnytte egne potentialer, i det omfang det er muligt for den enkelte. Hjælpen tilrettelægges på baggrund af en konkret og individuel vurdering af den enkelte persons behov og forudsætninger og i samarbejde med den enkelte. Afgørelse efter loven træffes på baggrund af faglige og økonomiske hensyn.

 

§ 2. Enhver, der opholder sig lovligt her i landet, har ret til hjælp efter denne lov.

 

Stk. 2. Social- og indenrigsministeren fastsætter regler om, hvilke ydelser efter denne lov der kan medtages under midlertidige ophold i udlandet, og om betingelserne herfor.

 

Stk. 3. Der kan ved aftale med andre stater eller internationale organisationer gives kommunalbestyrelsen mulighed for at yde hjælp til behandling eller pleje m.v. af længere varighed her i landet til personer, som har særlig tilknytning til landet, men som på ansøgningstidspunktet ikke har ophold her i landet. Det samme gælder til herboende personers behandling eller pleje m.v., når de tager ophold i et andet land, hvortil de pågældende har særlig tilknytning.

 

§ 2 a. Personer, der på grund af deres aktiviteter under anden verdenskrig modtager erstatning i henhold til lov om erstatning til besættelsestidens ofre, kan visiteres direkte fra udlandet til et plejehjem, jf. § 192, der har personale med særlig ekspertise i at pleje personer, der lider af kz-syndrom.

 

Stk. 2. For at kunne blive visiteret til et plejehjem efter stk. 1 skal de pågældende

 

1) opfylde betingelserne for at få opholdstilladelse i Danmark og

 

2) opfylde de gældende betingelser for visitation til plejehjem i den kommune, hvor plejehjemmet ligger.

 

Stk. 3. Social- og indenrigsministeren fastsætter nærmere regler om dokumentation for, at visitationsbetingelserne er opfyldt.

 

 

| Svar

Nyeste kommentarer

10.10 | 17:52

Der skal være noget dokumentation på det
Mvh inge green volder

10.10 | 16:58

Vil det være nok hvis man har et barn på 5 der er nonverbal og er i udredning for sjældent syndrom, at kunne få ledsagerkort?
Han har ingen diagnoser endnu.

16.07 | 14:24

Kære Karin
Hvis du Googler ledsagekort er det et ansøgningsskema du udfylder og husk at få diagnoserne med fra en læge.
Send det afvent
Mvh inge green volder

13.07 | 08:30

Jeg kan ikke se mig ud af, hvordan man får ledsagerkort til børn?